U bevindt zich op: Home nl Goedkeuring en Toelating

Goedkeuring en Toelating

Voordat biociden in producten mogen worden gebruikt, moet de werkzame stof worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De werkzame stof wordt beoordeeld door de beoordelende bevoegde autoriteit van een lidstaat. Vervolgens stelt het Comité voor biociden van ECHA een advies op. Op basis van dit advies besluit de Europese Commissie over de goedkeuring.

Bedrijven die producten met biociden in Nederland in de handel brengen, moeten een hiervoor toestemming vragen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het verloop van dergelijke aanvragen is vastgelegd in de Europese Biocidenverordening, die sinds 1 september 2013 van kracht is.  

Als de stoffen voldoen aan één of meerdere van de gevaarsklassen van bijlage 1 van de Europese CLP verordening, dan dient u het etiket te voorzien van de volgende informatie:

  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • productidentificatie
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en): H-zinnen
  • voorzorgsmaatregelen: P-zinnen
  • aanvullende informatie: (indien van toepassing EUH-zinnen volgens bijlage II,deel 2 en 4)

Mengsel of één werkzame stof

Bestaat de biocide die u op de markt brengt uit één werkzame stof, dan moet u deze voor het in de handel brengen indelen, etiketteren en verpakken volgens CLP. Bent u een leverancier van een biocide die u als mengsel of formulering (meerdere werkzame stoffen) op de markt brengt, dan moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgensde Europese Richtlijn over de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke preparaten. 

Na 1 juni 2015 is indeling, etikettering en verpakking van mengsels volgens de regels van de CLP verplicht. Er geldt een zogenaamde uitverkoopperiode voor mengsels die voor die datum op de markt zijn gebracht. Deze periode loopt tot 1 juni 2017 en houdt in dat leverancier de eerder geleverde producten niet hoeft terug te halen om de oude indeling op het etiket te veranderen zodat het etiket voldoet aan de verplichtingen vanuit CLP.

Meer informatie

Voor CLP is een speciale helpdesk beschikbaar, waar u informatie vindt over uw verplichtingen vanuit de CPL verordening en waar u uitleg kunt vinden over de wetgeving. Kijk op de website van de helpdesk voor meer informatie over de CLP.

Meer informatie over de producteisen van biociden staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Zoeken:

Service