Regels voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels (dus ook van biociden) zijn vastgelegd in de Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification, Labelling and Packaging, CLP).

Als de stoffen voldoen aan één of meer gevaarsklassen van bijlage I van de Europese CLP Verordening, dan dient u het etiket te voorzien van de volgende informatie:

  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • productidentificatie
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en): H-zinnen
  • voorzorgsmaatregelen: P-zinnen
  • aanvullende informatie: (indien van toepassing EUH-zinnen volgens bijlage II, deel 2 en 4)

Sinds 1 juni 2017 is de indeling, etikettering en verpakking van alle biociden ook geregeld volgens de CLP Verordening.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Risico's van stoffen en op de  website van het Ctgb. Op deze website van ECHA vindt u richtsnoeren die uitleg geven over onderdelen van CLP.

Voor CLP is een speciale helpdesk beschikbaar, waar u informatie vindt over uw verplichtingen vanuit de CLP verordening en waar u uitleg kunt vinden over de wetgeving. Kijk op de website van de helpdesk voor meer informatie over de CLP.

Meer informatie over de producteisen van biociden staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.